เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มราชมงคล”

          อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้ช่วยคณบดี  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มราชมงคล” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา