เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา