เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และแนะแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา