เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับยอดเยี่ยม และ รางวัลหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลชมเชย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนต่อไป เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา