เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าศึกษาดูงานบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมลักษณะกายภาพของเครื่องโดรนและการทำงาน  Function การควบคุม และผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด บรรยายและนำเยี่ยมชมบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ กรุงเทพฯ