เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 5 สาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ และนำความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา