เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3

            อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 และ คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา