เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

          อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา