เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะและแนะแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และให้บริการวิชาการ เสริมความรู้ เรื่อง มีนวิทยาเบื้องต้น (การจำแนกปลากระดูกอ่อน กระดูกแข็ง) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.40 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา