เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดการความรู้

         อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา