เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี  ครั้งที่ 4/2562 เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และข้อเสนอแนะของประกันคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา