เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยพิจารณาการดำเนินงานวิจัย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยพิจารณาการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา