เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.มหิศร ว่องผาติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา