เมนูหลัก
เว็บบริการ

การบริการวิชาการแปรรูปผงเตยหอมอินทรีย์ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้คำปรึกษาและทดลองแปรรูปผงเตยหอมอินทรีย์ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ทำให้ได้สูตรและกระบวนการผลิต “ผงเตยหอม (Spray-dried pandan)” ต้นแบบที่เหมาะสมให้แก่สวนเตยหอมแสงตะวัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เตยหอมอินทรีย์ของผู้ประกอบการ  เพิ่มความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากเตยหอม และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปได้  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ