เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  กล่าวต้อนรับ  พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  เป็นประธานตรวจการประเมิน  ดร.สัมพันธ์ สุกใส  กรรมการ  อาจารย์ดำเนิน  ไชยแสน  กรรมการและเลขานุการ  ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย  และนางสาวบุษบา สภาพไทย ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าสาขา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา  ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา