เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

             อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและแผนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา