เมนูหลัก
เว็บบริการ

เข้าหารือการให้บริการทางวิชาการ

         อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง  ดร.สุภาพร พาเจริญ  ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ และอาจารย์ทินวุฒิ ล่องพริก เข้าหารือการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ” ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา