เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะให้กับผู้แทนอาจารย์และหัวหน้าสาขาทราบ เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา