เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9

    อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ดร.วิญญู บุญประเสริฐ  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และอาจารย์พิรุณ ชมศรี  เป็นกรรมการ การประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวชลธิชา อ่วมสิน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โครงงานเรื่องการคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มสัปปะรดผงสำเร็จรูป โดยมีรองคณบดีเป็นผู้มอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา