เมนูหลัก
เว็บบริการ

สืบสานประเพณีไทย ลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวบริเวณแปลงนาด้านหน้าอาคาร 25 (แปลง 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อสืบสานประเพณีไทย แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในคณะ