เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางการเขียนแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม (ววน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเขียนแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม (ววน) ภายในคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา