เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

        อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมีแก่ผู้เกี่ยวข้องและนักศึกษา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ