เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้ตรวจดังนี้ อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด เป็นประธาน อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ และดร.ปวิชญา  โภชฌงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีคณบดี ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ