เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง เป็นประธาน อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร กรรมการ ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์สนทยา  มูลศรีแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีรองคณบดี ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ