เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี  เป็นประธาน อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ กรรมการ  อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส กรรมการและเลขานุการ และผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ