เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีขนมอบ วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและวิชาวิศวกรรมอาหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแปรรูปผักผลไม้ กระบวนการผลิตอาหารระดับโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุมมาตรฐานอาหาร โดยมี อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา