เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร

     อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ เอี่ยมละออ ช่างเทคนิค พร้อมทีมงาน บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างที่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 และอาคาร 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา