เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร เป็นประธาน  ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย กรรมการ  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  กรรมการและเลขานุการ  อาจารย์อรุณี คงสอน ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ