เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช  ห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาพืชศาสตร์  โรงสีข้าวและเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร ห้องปฏิบัติการกายภาพและห้องปฏิบัติการเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีอาจารย์ของสาขาวิชานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงสระ เข้าเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2  อาคารแทรกเตอร์ แปลง 4 และอาคาร 25 แปลง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา