เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้ตรวจดังนี้ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล เป็นประธาน ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาส กรรมการ  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ดวงทิพย์ ฤคณีย์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ