เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงสระ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา