เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา