เมนูหลัก
เว็บบริการ

สืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ กิจกรรมที่ 3 เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม  การประสานงานระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีปลูกข้าว เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณแปลงนาด้านหน้าอาคาร 25 (แปลง 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา