เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริการวิชาการด้านการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย

              ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  ดร.วิญญู บุญประเสริฐ  และอาจารย์ทินวุฒิ ล่องพริก  ​อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ให้บริการวิชาการด้านการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย โดยมีการสาธิตการผสมฮอร์โมน การฉีดสารละลายฮอร์โมน การผสมไข่กับน้ำเชื้อ การรีดไข่ และการโรยไข่ปลา เพื่อเพิ่มทักษะการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฟาร์มอโยธยาพันธุ์ปลา เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ฟาร์มอโยธยาพันธุ์ปลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา