เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าว แปลง 2 และการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา