เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเทียนจิน Tianjin Academy of Agricultural Sciences (TAAS) โดยมีรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  พร้อมนำเยี่ยมชมแปลงทดลองงานฟาร์มสาขาวิชาพืชศาสตร์ และแปลงเพาะเลี้ยงแมลง เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และบริเวณพื้นที่แปลง 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา