เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และการดำเนินงานตาม KPI ให้กับคณาจารย์ของคณะทราบ เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา