เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา