เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียนทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา