เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา