เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมนำเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

นายอรรถวุฒิ  โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ 2017 จำกัด เข้าประชุมการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (เพิ่มเติม) กับ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ