เมนูหลัก
เว็บบริการ

มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  ให้แก่  ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์  ผศ.วชิรา สารฤทธิ์  ผศ.วสุ สันติมิตร  ผศ.ภสุโชค หยกสหชาติ  และอาจารย์วรรณา  ขันธชัย  เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกษียณอายุ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณ  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า  ร่วมมอบของขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา