เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
เข้าหารือการให้บริการทางวิชาการ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
สืบสานประเพณีไทย ลงแขกเกี่ยวข้าว
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ประชุมหารือแนวทางการเขียนแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม (ววน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะผู้ตรวจดังนี้ อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด เป็นประธาน อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสาร