เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือขอบเขตงาน (Term of reference : TOR)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมงานพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร
รายการอนุวัตร จัดให้ จากช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์กุ้งแปลงใหญ่
ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักวิจัยและเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน

ข่าวสาร