เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน
ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าจัดโครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ U2T
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเปิดการอบรม

ข่าวสาร