เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมการปรับแผนการเรียนของนักศึกษา
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมสำนักงานคณบดี
ประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ประชุมสำนักงานคณบดี วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ศึกษาดูงานด้านการควบคุมพืชเพื่อการส่งออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และอาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมหารือการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร