เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการพิจารณามอบทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และ ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรตาแรคท์
จิตอาสาพัฒนาคณะ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเกษตรบริการ
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าแนะแนว
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดี

ข่าวสาร