เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายสนทยา มูลศรีแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประชุมหารือการให้บริการวิชาการด้านข้าวโพดเทียน
อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติรัตน์  นันทะกูล  และนางสาวอรทัย ผลภิญโญ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมคณาจารย์คณะ ทอ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน
ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัด
ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร