เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
สัมภาษณ์เชิงลึกและการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม
นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนบ้านเต่าเล่า
นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบลงทุนเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)
นายวุฒิพงศ์ กะสินัง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
ประชุมสรุปรายงานผลการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน

ข่าวสาร