เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมยกร่างหลักสูตรใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นประธาน อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ กรรมการ
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
แห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2563
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้การลงนาม MOU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามสัญญาจ้าง
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม

ข่าวสาร