เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับยอดเยี่ยม
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ศึกษาดูงานบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ข่าวสาร